22 Haziran 2021

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR  

İşbu sözleşme ve ekleri (Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi) “Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4 Maslak – Sarıyer/İSTANBUL” adresinde mukim “Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.” (bundan böyle "Abdi İbrahim" olarak anılacaktır) ile www.dozdigital.com’dan sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı'nın (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) üyelik kaydının tamamlanması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR  

2.1.  Uygulama: 

www.dozdigital.com isimli web site/platformun tüm elektronik cihazlarda çalışan yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. 

2.2.  Kullanıcı/Üye:

Abdi İbrahim tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.  

●, Abdi İbrahim tarafından geliştirilen ve hekimler ile belirli koşullarda üniversitelerin tıp fakülteleri mezun ve öğrencilerinin “Kullanıcı” olabilecekleri vaka, bilgi, yorum, paylaşım, eğitim uygulamasıdır.  

2.3.  Sisteme Erişim Araçları:

Kullanıcı’nın hesabını yönetim sayfası, Website/platforma erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder. 

2.4.  İletişim Kanalları:

Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder. 

2.5.  Mesaj:

Abdi İbrahim’in, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcılar tarafından kendilerine gönderilmesine izin verilen mesajları ifade eder.  

3. AMAÇ 

www.dozdigital.com’un amacı, Kullanıcılar arasındaki iletişim, mesleki etkileşim, dayanışma, paylaşım, yeni gelişmelere dair bilgilendirme ve yardımlaşmayı geliştirmektir. www.dozdigital.com ile diğer sağlık profesyonelleri ile paylaşılmak istenilen, zor, riskli, nadir, yenilikçi başarılı çalışmaların, her türlü tıbbi müdahaleye ilişkin tanı - tedavi süreçlerinin, tedavi yöntemlerinin, komplikasyonların paylaşılması, tecrübe aktarımı, diğer sağlık profesyonellerinin tecrübelerinden yararlanılması, benzer şekilde ilgilenilen vakalarla ilgili diğer Kullanıcılardan görüş alınması, ve benzeri etkileşim yöntemlerinin; www.dozdigital.com ile Kullanıcılar arasında takip, mesajlaşma, bağlantı kurma, grup oluşturma, ön tanı, son tanı ve etiket üzerinden vaka arama, kongre/kurs/medikal gündem, özel duyuru, acil vaka paylaşımı, görüntülü bağlantı,   gibi teknolojik imkanlar aracı kılınmak suretiyle ve gönüllülük esasıyla mesleki gelişime ve dayanışmaya katkı sağlamaktır. 

www.dozdigital.com üzerinden sunulan hizmetler sayıca çok ve çeşitli olduklarından gerektiğinde ek şart, usul veya ürün gereksinimleri doğrultusunda uygulama yapılabilecektir.  Hizmetlerin kullanılması halinde Ek şartlar işbu sözleşmenin kendiliğinden birer parçası haline gelecektir. 

4. KONU VE KAPSAM  

4.1.  İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak Uygulama’da mevcut olan ve ileride www.dozdigital.com tarafından sunulacak ürün ve hizmetler, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 
4.2.  Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Abdi İbrahim tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü bildirim ve/veya beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, Abdi İbrahim'in bildirim ve beyanlarında belirtilen hususlara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI  

5.1. www.dozdigital.com, genel anlamda sağlık profesyonellerine özel olup bazı hizmetler bakımından sadece sağlık profesyonellerine yönelik olarak düzenlenmiştir.  Sağlık profesyoneli olması gereken Kullanıcı’nın buna ilişkin beyanda bulunma, talep halinde bu durumu tevsik etme ve sadece bir adet hesap oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kullanıcı’nın kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi üyeye özel olup her üye e-posta adresi ve üyelik bilgileri ile tek bir üyelik oluşturma hakkına sahiptir.  
5.2.  Koşulları taşımayan başvurunun kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi Kullanıcı’nın sahip olduğu hak ve yetkilerden yararlanması mümkün değildir.
5.3.  Abdi İbrahim, herhangi bir gerekçe göstermeden,  bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın, derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir, üyeliği sonlandırabilir ve Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanmasına son verebilir.

6. KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

6.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

6.1.1  Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulama’daki ürün veya hizmetlerden faydalanırken, ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yaparken, veri girişi sağlarken işbu sözleşme ve ekleri içerisinde yer alan tüm şartlara, Abdi İbrahim tarafından belirlenen kurallara  mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmiştir.
6.1.2   Kullanıcı, Abdi İbrahim'in mevzuat gereğince ve talep edildiği takdirde resmi makamlara bilgi verme, açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, Uygulama dahilinde Kullanıcılar’a ait edinilen bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu, bu bilgilerin açıklanmasına izni ve muvafakati olduğunu, bu sebeple Abdi İbrahim’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
6.1.3  Kullanıcı, Abdi İbrahim’in işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait gerekli bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu kabul etmiş olup  bu sebeple Abdi İbrahim’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
6.1.4  Kullanıcı, Uygulama’ya erişmek için kullandığı sisteme erişim araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla Kullanıcı sorumludur. Abdi İbrahim, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişileri tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Abdi İbrahim’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 
6.1.5  Abdi İbrahim tarafından bizzat oluşturulan duyurular, tanıtımlar, vb. dışında ●’ın içeriği Kullanıcılar tarafından üretilmekte ve söz konusu içerikler Kullanıcılar tarafından gönderildiği haliyle, diğer bir ifade ile “olduğu gibi” sunulmaktadır.
Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.  Buna uygun olarak Kullanıcı, her veri girişi ve yükleme esnasında, paylaşımda hukuka aykırı, 3. Kişilerin haklarını ihlal eden bir nitelik bulunmadığını taahhüt etmektedir. 
Abdi İbrahim, Kullanıcı tarafından iletilen veya Uygulama üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hatalı ve hukuka aykırı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da hukuki ve cezai açıdan sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin hukuka uygunluğu (özellikle hasta mahremiyetinin korunması, özel nitelikte kişisel verilerin açıklanmaması, vakaların anonimleştirilerek sunulması ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri işlemler) www.dozdigital.com’a veri girişi yapan sağlık profesyonellerinin sorumluluğundadır.  
6.1.6  Kullanıcı, kendisi tarafından yapılan tüm işlemlerin ve paylaşımların münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu paylaşımlar nedeniyle Abdi İbrahim’den hiçbir hak ve alacak talep etmediğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Kullanıcı, Abdi İbrahim’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının kullanıcı/üyenin kendisine ait olmamasından veya iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Abdi İbrahim’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlüdür.
6.1.7  Abdi İbrahim'in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulama’yı kullanırken halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Abdi İbrahim'in Uygulama’ya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir. 
6.1.8  Kullanıcı işbu Uygulama’nın Abdi İbrahim’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. Kullanıcı, Abdi İbrahim ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri, ve sair belgeyi çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka yere taşımayacağını, yayınlamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.    
6.1.9  www.dozdigital.com’un isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı ve site içindeki tüm doküman, program ve betiklere (script) ait haklar saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.  
6.1.10  Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Abdi İbrahim’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir kullanıcı/üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Abdi İbrahim üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
6.1.11  Kullanıcı ve Abdi İbrahim birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması, uygulanması; aralarında ortaklık, temsilcilik veya iş görme ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
6.1.12    Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında yaptığı paylaşımların hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini, meslek  kriterlerine ve özel mevzuata uygun nitelikte paylaşımlar yapacağını, paylaşımlarında üçüncü kişilerin kişilik haklarını koruyacağını, üçüncü kişilere ait kişisel ve özel nitelikte kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın paylaşılmayacağını, bu paylaşımların bila bedel yapıldığını ve yaptığı tüm paylaşımların hukuki sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı paylaşımın bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu paylaşımlardan kaynaklı olarak Abdi İbrahim’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Abdi İbrahim tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Abdi İbrahim’in beyanda bulunması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, ihbar olunması halinde davaya iştirak ederek savunmasını yapacağını,  dava ve talep sonucunda Abdi İbrahim’in herhangi bir zarara uğrama ihtimali olması ve/veya zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Abdi İbrahim tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu edilebileceğini, Abdi İbrahim’in herhangi bir tazminat talebini, ilk talep halinde başkaca herhangi bir merasime gerek kalmadan ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.  
Kullanıcı’nın işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi haklı fesih nedeni olup Abdi İbrahim herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.  
6.1.13  Usule aykırı kullanım bildirimleri
 Kullanıcılar, Uygulama dahilinde Kullanıcılar tarafından yüklenen yazılı ve görsel öğelerin mevzuata aykırılığı 3. Kişilerin  telif haklarını ihlali, etik ilke ve değerlere aykırılığının paylaşımın yapıldığı anda tespit edilmesi ve engellenmesi mümkün olmaması halinde ihlal ve uygunsuz kullanımların engellenmesi/sona erdirilmesi amacıyla Abdi İbrahim’e gerekçesiyle birlikte ihlal ve uygunsuz kullanım durumunu bildirecektir. 
Abdi İbrahim gerekli incelemeleri yaparak geri bildirimde bulunacak ve varsa ihlali önlemek ortadan kaldırmak için mümkün olan teknik imkânları kullanacaktır. 
Aşağıda örnekleme yoluyla bildirilen ve fakat  bunlarla da sınırlı olmamak üzere Kullanım Koşulları’na uygun davranmadığı tespit edilen Kullanıcılar’ın sözleşmeleri feshedilecek/hesapları kapatılabilecektir. 
Kullanıcı, Abdi İbrahim’in bu ihlaller nedeniyle uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı nakden ve defaten tazmin edeceğini, kayıtsız, şartsız, gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
-  Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet hakkını ihlal eden paylaşımlarla ilgili bildirimler-  Telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimler (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil eğitim, video, görsel- fotoğraf arşivi, yazılım, tasarım, uygulama, proje, plan, rapor, eğitim, sunum ve benzeri projeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurlarla ilgili ihlaller);- Yasalara ve hukuk kurallarına aykırılık, ulusal ve uluslararası etik dışı (tıp etiği,  araştırma etiği, iletişim, nezaket, vb. kurallarla ilgili  ihlaller) kullanımlarla ilgili bildirimler - Irkçı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, ayrıştırıcı, bölücü, kişilik haklarını ihlal edici nitelikte ve kamu menfaatine aykırı yorumlara ilişkin bildirimler.
6.1.14  Kullanıcı, Abdi İbrahim'in kendisi ile www.dozdigital.com Uygulaması ve elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasına, reklam, tanıtım, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasına muvafakati olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.15  Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan ve "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, anladım ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyeti ve şartlarına sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durumun Abdi İbrahim tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcı’nın sözleşmesi derhal feshedilir.

6.2. Kullanıcı Vaka Paylaşımları ile İlgili Hususlar  

6.2.1  Kullanıcılar, kendi kullanıcı profillerini oluştururken, beyan ettikleri tüm bilgilerin doğruluğu konusunda doğrudan ve bizzat sorumludur. Abdi İbrahim'in kullanıcılar tarafından verilen bilgi ve beyanları doğrulama sorumluluğu bulunmamaktadır. Abdi İbrahim, verilen bilgilerin tam ve doğru olduğunun teyidine ilişkin çeşitli yöntemler kullanmakla birlikte, ancak yasal ve yetkili merciler tarafından kesin bir doğrulama yapılabilecektir. 
6.2.2  Kullanıcılar üye olurken, kendilerinin tıp doktoru-bazı uygulamalara sınırlı erişim hakkı tanınmak kaydıyla tıp fakültesi öğrencisi-  olduklarını  kayıt için vermiş oldukları tüm bilgilerin doğru ve kendilerine ait olduğunu, aksi takdirde bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai tüm sorumluluğun bizzat kendilerine ait olduğunu; www.dozdigital.com'un bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceklerini ve bu hallerde üyeliğinin tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
6.2.3  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmiş olup özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmeleri hukuka aykırıdır.  
Her türlü anlatım, bilgilendirme ve vaka paylaşımlarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin ihlalinden kaçınılmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi, hastanın açık rızası (bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle) alınmaksızın ve kişisel verilerin anonim (başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi) hale getirilmeksizin kullanılmasından doğan her türlü hukuki sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. 
Kullanıcı tarafından girişi yapılan vakalardan, anlatımlardan, paylaşımlardan veya yapılan yorumlardan kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’nın bizzat kendisine aittir.
6.2.4 Uygulama kapsamında, Kullanıcılar tarafından paylaşılan tıbbi vaka, hastalıklar, tanı  tedaviler vb. hakkında bilgi, haber, içerik paylaşımları ve işbu paylaşımlara yönelik olarak yapılan yorumlar, uzaktan tedavi, teşhis ve tedavi yönlendirmesi konsültasyon niteliğinde olmayıp Kullanıcılar’ın bu içerikleri mesleki olarak değerlendirmeleri kendi inisiyatif ve sorumluluklarındadır. 
Müdavi hekim tarafından yapılan ilgili vaka girişleri, işbu sözleşmenin 3.Maddesi kapsamındadır. İlgili vakaya ilişkin yorum yapan Kullanıcılar’ın, vakaya ilişkin kişisel tıbbi yorumları nedeni ile herhangi bir sorumlulukları olamayacağı gibi; içeriği oluşturan Kullanıcının da vakaya yapılan yorumları dikkate alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tedavi ile ilgili tüm sorumluluk vakanın esas sahibi olan  müdavi hekime aittir. Yapılan yorum ve tavsiyeler, işbu vakaya ilişkin olası dava ve süreçlerde delil niteliği taşımayacaktır. 
6.2.5  www.dozdigital.com Responsive Website/platform’daki içeriğin her ne adla olursa olsun diğer elektronik ortamlarda, sosyal medyada ve mecralarda paylaşılmaması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Her vaka bilgisi, onu kaydeden Kullanıcı’nın hakimiyet alanına giren bir içeriktir. Bu içerik üzerinde ise aslen paylaşımı yapan Kullanıcı ile bu sözleşme ve ekleri çerçevesinde Abdi İbrahim hak sahibidir.  www.dozdigital.com, uygulaması dâhilindeki içeriğin, üçüncü kişilerle paylaşılmasına teknik olarak izin vermemektedir. Buna rağmen, bir kullanıcının kendisine ait olmayan içerikleri bir şekilde (fotoğraf çekimi, ekran görüntüsü alınması vb. yollarla) 3. kişilerle paylaşımından ve bundan doğacak  hak ihlalinden bizzat usulsüz paylaşımı yapan Kullanıcı sorumlu olup  Abdi İbrahim’in hiçbir  sorumluğu  bulunmamaktadır.  Buna sebebiyet veren ilgililer Abdi İbrahim'in uğradığı/uğrayacağı zarar ve ziyanı ilk talep halinde ödeyeceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
6.2.6  Kullanıcı, diğer Kullanıcılar tarafından www.dozdigital.com’a girişi yapılan vaka bilgilerini, araştırmalarında yayınlarda veya sunumlarda kullanmak istediğinde bilimsel etik kurallarına göre hareket edecek  kullandıkları vaka, paylaşıma  ilişkin mevzuat ve sözleşme gereği gerekli izinleri alarak, ilgili Kullanıcıya ve www.dozdigital.com uygulamasına referans verecektir. 

6.3. Abdi İbrahim’in Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1   Abdi İbrahim, Uygulama'da sunulan ürün, hizmet kapsam ve içeriklerini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine hiçbir bildirimde bulunmaksın kapatabilme (yer sağlayıcı olarak şikayet veya bildirim üzerine kapatma da dahil ancak bununla sınırlı olmayacak nedenlerle) ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 
Abdi İbrahim tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme isteklerinin gereklerinin belirtilen süre içerisinde ifa edilmemesi halinde, Kullanıcı’nın  Uygulama’yı kullanma hakkını durdurma veya sonlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda olası zararlardan doğacak bütün sorumluluklar Kullanıcı’ya yükletilecektir.
6.3.2  Referans kolaylığı veya çeşitli sebeplerle Uygulama içerisinde bazı web site adreslerine veya içeriklerine yapılan  link yönlendirmeleri;  bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir beyan  garanti, referans niteliği de bulunmamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla iradi olarak erişilen portallar, web siteleri, dosyalar, içerikler ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler, bunların içerikleri hakkında Abdi İbrahim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
6.3.3  Abdi İbrahim, Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa, istatistiki değerlendirmeler, iç denetimler veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için kullanma, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza etme yetkisini haizdir.
6.3.4  Abdi İbrahim, Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulama’yı kullanma koşulları ile Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulama’nın faaliyetini durdurma hakkını saklı tutmaktadır. 
 Değişiklikler, Uygulama’da yayımı anında yürürlüğe girecek olup Kullanıcılar, değişikliğin yürürlüğü, Uygulama’nın kullanımı veya Uygulama’ya giriş ile bu değişiklikleri de kabul ettiklerini kabul ve beyan etmişlerdir.   Değişiklikler, Abdi İbrahim tarafından belirlenecek her türlü mecra üzerinden duyurulabilir.
6.3.5  Abdi İbrahim’in, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir halde bulundurulması konusunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.  
Abdi İbrahim’in özellikle yargı, sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler vb. dış etkenler, yanlış kullanım, teknik ve sair aksaklıklar, bakım/tamir çalışmaları, diğer yönlendirmeler veya tek taraflı vereceği idari kararlar  meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.  
6.3.6  Abdi İbrahim gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına, gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
6.3.7  www.dozdigital.com’un Kullanıcılar’a sağladığı kullanım amacı ve faydasından yararlanmak, bunlara ulaşmak tamamen Kullanıcı’nın kullanımına bağlıdır. Bu nedenle Abdi İbrahim’in, Kullanıcı’nın herhangi bir somut hedefe ya da amaca ulaşmasında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.   
6.3.8  Abdi İbrahim ve/veya yetkilileri, çalışanlarının  Kullanıcılar’ın  www.dozdigital.com’un kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, zarar verici herhangi bir yazılım (virüs, vb.), gecikme veya sistem bağlantı arızası sonucu uğrayabilecekleri doğrudan/dolaylı hiçbir zarar ve ziyandan sorumlulukları bulunmamaktadır. 
6.3.9 Abdi İbrahim, Uygulama’da bila bedel tanıtım amaçlı paylaşım yapabilme, reklam verebilme hakkını haiz olup bu konuda Kullanıcılar’ın herhangi bir hak iddiasında bulunmaları mümkün değildir. 

7.  GÜVENLİK

7.1  Olası güvenlik açıkları ve saldırılara karşı sistem düzenli olarak izlenmekle birlikte hizmetin niteliği gereği öngörülemez riskler mevcut olup Abdi İbrahim’in, alınacak tüm güvenlik tedbirlerine rağmen, verilere erişilmemesini, verilerin değiştirilememesini veya yok edilememesini temin sorumluluğu bulunmamaktadır. 
7.2 Uygulama’nın güvenliğini artırmak için Kullanıcı tarafından belirlenecek kullanıcı şifresi asgari olarak önerilen karmaşıklık düzeyinde tespit edilmeli; şifrenin 3. Kişilerin eline geçmemesi için gereken tedbirler Kullanıcı tarafından alınmalıdır. Böyle bir ihlal durumunda Abdi İbrahim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  Bununla birlikte, Kullanıcı adı ve şifresinin 3. Kişiler tarafından  ele geçirilmesi halinde Kullanıcı Abdi İbrahim’e bilgi verip kimliğini doğrulaması akabinde hesabının kontrolünü yeniden ele alabilecektir. 

8. GİZLİLİK

8.1 Abdi İbrahim, Kullanıcılar’a ait bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi"nde belirtilen şartlara uygun olarak üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.  
8.2  Abdi İbrahim’in “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi”, hizmetlerin  kullanılması halinde  kişisel verilerin nasıl ele alındığını ve gizliliğin nasıl koruduğunu açıklamakta olup hizmetlerin kullanımı ile Abdi İbrahim’in bu verileri gizlilik politikasına uygun şekilde kullanabileceği hususu kabul edilmiş sayılmaktadır. 
8.3  www.dozdigital.com, Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan sunucularda çalışmaktadır ve arşivleme/yedekleme amacıyla dahi olsa hiçbir şekilde yurt dışında veri saklanmamaktadır.  

9.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Abdi İbrahim’e aittir ve/veya Abdi İbrahim tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. 
Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Abdi İbrahim’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz, hazırlanamaz.  Buna aykırı uygulama yapılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Abdi İbrahim’in uğraması muhtemel/uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Abdi İbrahim’den talep edilecek tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlüdür. 
Kullanıcı, izinsiz kullanılan genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı elektronik grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan iş metodu ve iş modelleri, yazılım kodları ve diğer kodlar,görsel- fotoğraf arşivi, yazılım, tasarım, uygulama proje, plan, rapor, eğitim, sunum ve benzeri projeler ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla benzeri tüm bilgi ve belgelere bağlı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alan telif haklarını kullanma yetkileri aşağıda a) ve b) de detaylandırılan hükümler çerçevesinde olmak kaydıyla ve herhangi bir bedel ödenmesine gerek kalmaksızın ve herhangi bir ücret talebinde bulunulmaksızın, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak Abdi İbrahim’e ait olacağını;

a)
İşleme, çoğaltma, yayma ve temsil ile işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan araçlarla, umuma iletim haklarından müteşekkil tüm mali hakları bütünüyle Abdi İbrahim’e devrettiğini ve bu haklarından Abdi İbrahim lehine tamamen feragat ettiğini,
b) Yazılım, tasarım vb. niteliği haiz fikri eserin ve bununla ilgili projenin kamuya arzı ve arz zamanının belirlenmesi, fikri eserde adın belirtilmesi, fikri eserin bütünlüğünün ve mevcudiyetinin korunmasını isteme (fikri eserde tadil, ekleme vb. değişiklik yapılmasını menetme) ve fikri eserin aslına ulaşma, fikri eserin aslından geçici süre yararlanmadan müteşekkil tüm manevi haklarına bağlı kullanma yetkilerini, gerekmesi halinde Abdi İbrahim’in daha sonraki proje, iş ve uygulamalarında kullanması, Abdi İbrahim ve/veya ilgili resmi-özel kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilecek değişikliklerin işlenmesi vb. bir başka amaç ve nedenle, bütünüyle Abdi İbrahim’e devrettiğini; 

İşbu Madde hükümlerinin ihlal edilmesi halinde Abdi İbrahim’in bu nedenle uğradığı her türlü zararı nakden, defaten ve derhal tümüyle tazmin edeceğini bila kaydı şart ve gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ   

10.1  Abdi İbrahim, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda uygun Uygulama'da ilan etmek suretiyle veya uygun göreceği bir başka metodla değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  
10.2  Abdi İbrahim tarafından www.dozdigital.com’un tüm haklarının başkaca şirketlere devredilmesi halinde, Abdi İbrahim'in tüm yükümlülükleri, devralan tüzel kişiliğe ait olup, işbu Sözleşme’nin tüm hükümleri aynen geçerlidir.  

11. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Abdi İbrahim’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Abdi İbrahim’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Abdi İbrahim’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.  

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME  

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çıkabilecek uyuşmazlıklarda Abdi İbrahim'in defter ve kayıtları ile bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve esas kayıtlarının, faks çıktıları ve sair her türlü kaydı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Kullanıcı kabul ve beyan eder.

13. Yürürlük 

13.1  Kullanıcı, işbu Sözleşme'de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
13.2  İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.  

YUKARIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ VE BU ŞART VE KOŞULLAR DÂHİLİNDE HAREKET EDECEĞİMİ BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM. 

EKLERİ: Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi